Strona główna

Tryb warunkowy - Conditional

Tryb warunkowy w języku angielskim jest jednym z zagadnień, które sprawiają największe kłopoty początkującym, a nawet średnio zaawansowanym adeptom języka angielskiego. Poniższa tabela zawiera szereg przykładów, które ułatwią zrozumienie tego problemu (część przykładów została zaczerpnięta z Internetu).

Conditional I

Tryb warunkowy I

Wzór:
if - jeśli, jeżeli
if + Present Simple + Future Simple
Future Simple + if + Present Simple
Inny spójnik:
unless - o ile nie, jeśli nie
when - kiedy
on condition - pod warunkiem
provided, providing - o ile
as soon as - jak tylko
Warunek w przyszłości, który najprawdopodobniej się spełni. W języku polskim stosujemy tryb oznajmujący (np. zrobię).
If it's sunny tomorrow, we'll (we will) go to the swimming pool Jeśli jutro będzie słonecznie, pójdziemy na basen.
If you are well enough, we'll (we will) go to the pictures Jeśli będziesz się wystarczająco dobrze czuć, pójdziemy do kina.
They will spend the weekend in their summer cottage if they have enough time. Spędzą weekend w swoim domku letniskowym, jeśli będą mieli wystarczająco dużo czasu.
You will not go to the cinema if you don't clean your room. Nie pójdziesz do kina, jeśli nie posprzątasz pokoju.
She'll (she will) be angry if they don't buy her a book. Będzie zła, jeśli nie kupią jej książki.
What will you do if you don't meet her. Co zrobisz, jeśli jej nie spotkasz?
What will we do if we don't find a cheap TV set? Co zrobimy, jeśli nie znajdziemy taniego telewizora?
If we have time, we'll (we will) go to the theatre. Jeśli będziemy mieli czas, pójdziemy do teatru.
If you drink to much coffee, you'll (you will) be sick. Jeśli będziesz pić za dużo kawy, będziesz chory.
If you don't accept this offer, you'll (you will) regret it. Jeśli nie przyjmiesz tej oferty, pożałujesz (będziesz żałować).
If you don't leave soon, you'll (you will) miss the last bus. Jeśli wkrótce nie wyjdziesz, spóźnisz się na ostatni autobus.
They won't (will not) succeed if they don't work hard. Nie odniosą sukcesu, jeśli nie będą ciężko pracować.
If she doesn't come, I'll (I will) never talk to her. Jeśli ona nie przyjdzie, nie będę z nią nigdy rozmawiać.
If it's windy in the afternoon, we'll (we will) stay at home. Jeśli po południu będzie wietrznie, zostaniemy w domu.
I'll (I will) let you know, if I find your wallet. Dam ci znać, jeśli znajdę twój portfel.
If he doesn't pass the exam, he'll (he will) have to work harder. Jeśli nie zda tego egzaminu, będzie musiał pracować ciężej.
Unless it's to late, I'll (I will) go to him. O ile nie będzie zbyt późno, pójdę do niego.
He will surely fail his exams unless he begins to study. On z pewnością obleje egzaminy, o ile nie zacznie studiować.
I'll (I will) call a doctor unless she gets better. Wezwę lekarza, jeśli nie poczuje się lepiej.
I'll (I will) read the magazine as soon as I get home Będę czytać czasopismo, jak tylko przyjdę do domu.
Providing we have time, we'll go to the supermarket. Pod warunkiem, że będziemy mieli czas, pójdziemy do supermarketu.
I'll (I will) call you when I get home. Zadzwonię do ciebie, gdy dotrę do domu.
Provided you are old enough you will be able to watch that film. Pod warunkiem, że jesteś wystarczająco dorosły, będziesz mógł obejrzeć ten film.
We'll (we will) go to the cinema on condition that you pay for the tickets. Pójdziemy do kina pod warunkiem, że zapłacisz za bilety.
Conditional II

Tryb warunkowy II

Wzór
if - jeśli, jeżeli
if + Past Simple + Simple Future in the Past
Simple Future in the Past + if + Past Simple
Możliwe jest też opuszczenie spójnika.
Warunek w teraźniejszości lub przyszłości, który może się spełnić, ale jest mało prawdopodobny lub nierealny. W języku polskim stosujemy tryb przypuszczający (np. zrobiłbym).
If I were you, I'd (I would) call a doctor Na twoim miejscu (dosł. gdybym był tobą) wezwałbym lekarza
If he were a better driver, he wouldn't (he would not) pay so many fines. Gdyby był lepszym kierowcą, nie płaciłby tylu mandatów.
Would you call him if you needed help? Czy zadzwoniłbyś do niego, gdybyś potrzebował pomocy?
She would take a bank loan if she needed money. Ona wzięłaby pożyczkę, gdyby potrzebowała pieniędzy.
We would feel much better if we had more time. Czulibyśmy się znacznie lepiej, gdybyśmy mieli więcej czasu.
He'd (he would) be a very good musician if he worked harder. Byłby bardzo dobrym muzykiem, gdyby pracował ciężej.
I'd (I would) go and visit her if only I had time. Poszedłbym go odwiedzić, gdybym tylko miał czas.
She would apply for that post if she were more ambitious. Starałaby się o to stanowisko, gdyby była bardziej ambitna.
I wouldn't (would not) read all those books if I could avoid it. Nie czytałbym tych wszystkich książek, gdybym mógł tego uniknąć.
They wouldn't (would not) smoke cigarettes if they knew the truth about smoking. Nie paliliby papierosów, gdyby znali prawdę o paleniu.
She'd (she would) go with me if she didn't have so much work. Poszłaby ze mną, gdyby nie miała tak wiele pracy.
If he didn't spend so much on cigarettes, he'd (he would) have a new car. Gdyby nie wydawał tyle na papierosy, miałby nowy samochód
If I were him, I wouldn't (would not) climb in the Alps. Na jego miejscu (dosł. gdybym był nim) nie wspinałbym się w Alpach.
If she were more punctual, her teacher wouldn't (would not) be angry with her. Gdyby była bardziej punktualna, jej nauczyciel nie byłby na nią zły.
If they weren't in the army, they wouldn't (would not) have to wear uniforms. Gdyby nie byli w wojsku, nie musieliby nosić mundurów.
I would buy a new house if I inherited a million dollars. Kupiłbym nowy dom, gdybym odziedziczył milion dolarów.
If Belgium won the European Soccer Championship in the year 2000, the world would be amazed. Gdyby Belgia wygrała Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2000 roku, świat byłby zdziwiony.
Helen would be very upset if she knew about John's past. Helen byłaby bardzo zdenerwowana, gdyby wiedziała o przeszłości Johna.
Were we to have children, we'd (we would) need to move to a bigger house. Gdybyśmy mieli mieć dzieci, potrzebowalibyśmy przeprowadzić się do większego domu.
Were she not my daughter, I'd (I would) have no hesitation in phoning the police. Gdyby nie była moją córką, nie wahałbym się zadzwonić na policję.
Conditional III

Tryb warunkowy III

Wzór
if - jeśli, jeżeli
if + Past Perfect + Future Perfect in the Past
Future Perfect in the Past + if + Past Perfect
Jest też możliwość ominięcia spójnika.
Warunek w przeszłości, niemożliwy już siłą rzeczy do spełnienia. W języku polskim stosujemy tryb przypuszczający, podkreślając czasem dodatkowo fakt przeszłości (np. zrobiłbym był).
If you had called me, I would have come. Gdybyś był do mnie zadzwonił, przyszedłbym.
If I had known you were in town, I would have bought you some flowers. Gdybym był wiedział, że byłaś w mieście, kupiłbym ci jakieś kwiaty.
They would have bought that new car if they had had the money. Kupiliby (byli) ten nowy samochód, gdyby mieli pieniądze.
If only I had known about your difficult situation, I would have helped you. Gdybym tylko (był) wiedział o twojej trudnej sytuacji, pomógłbym ci.
We wouldn't have gone bankrupt if we had conducted better market research. Nie zbankrutowalibyśmy, gdybyśmy (byli) przeprowadzili lepsze badanie rynku.
If you hadn't given your approval, this would never have happened. Gdybyś nie dał (był) swojej aprobaty, to nigdy by się nie wydarzyło.
Geraldine would never have left Jim if he had been more reasonable and understanding. Geraldine nigdy by nie opuściła Jima, gdyby był bardziej rozsądny i wyrozumiały.
France would never have won the world cup if the final stage had been played in Brazil. Francja nigdy by nie zdobyła Pucharu Świata, gdyby runda finałowa była rozgrywana w Brazylii.
If we had had a better marketing strategy, we would easily have conquered the German market. Gdybyśmy mieli lepszą strategię marketingową, łatwo byśmy (byli) podbili niemiecki rynek.
If I hadn't had a good education, I wouldn't (would not) have got this job. Gdybym nie miał dobrego wykształcenia, nie dostałbym był tej pracy.
If I hadn't run so fast, I would surely have missed the train. Gdybym nie biegł tak szybko, z pewnością spóźniłbym się (był) na pociąg.
If you hadn't been driving so fast, the accident would never have happened. Gdybyś nie jechał tak szybko, wypadek nigdy by się nie zdarzył.
If you hadn't been looking out the window just then, you might not have seen the crime being committed. Gdybyś nie wyglądał właśnie wtedy z okna, mógłbyś nie zobaczyć popełnianego przestępstwa.
If you hadn't been looking out of the window at that moment, you wouldn't (would not) have witnessed the crime. Gdybyś nie wyglądał w tamtej chwili z okna, nie byłbyś świadkiem przestępstwa.
If only it hadn't rained last Saturday, we would've (would have) had a wonderful holiday in the garden. Gdyby tylko nie lało w ubiegłą sobotę, mielibyśmy cudowne święto w ogrodzie.
Had it not rained last Saturday, we would've (would have) celebrated Tom's birthday with a barbecue in the garden. Gdyby w ostatnią sobotę nie padało, świętowalibyśmy urodziny Toma grillem w ogrodzie.
Had I not been trained in this way, I wouldn't (would not) have survived in the job for very long. Gdybym nie był szkolony w taki sposób, nie przetrwałbym długo w pracy.
Had you not refused my invitation, you would've (would have) had the best holiday ever. Gdybyś nie odrzucił mojego zaproszenia, mogłeś był mieć najlepsze jak dotąd wakacje.
Mixed Conditional

 

...  
If you ring this number, nobody answers.  
If you drink, don't drive.  
If I give you ten pounds, could you get me some wine at the supermarket?  
If you've finished the work I gave you, you may go home now.  
If the weather's good on Sunday, we're going to have a picnic in Hyde Park.  
If you weren't such a poor dancer, you would've got a job in the chorus line in that musical.  
If she'd taken reasonable precautions, she wouldn't be pregnant now.  
...